بازی ترکاندن حباب ها

ترکاندن حباب ها
فهرست مطالب

ترکاندن حباب ها

آنچه شما نیاز دارید : مفتول سیمی ، سطل آب ،
کف
دستورالعمل بازی :
والدین با کمک یک دستگاه حباب ساز، چند حباب ایجاد می کند بدین صورت که سر مفتول را گرد کرده و کودکان باید آن ها را داخل کف کنند و با فوت حباب درست کنند و آنها را بترکانند.
برای بیشتر کردن چالش می توان از کودکان خواست تا به جای استفاده از دست ها، برای ترکاندن حباب ها ار
آرنج، پا یا سرشان استفاده کنند. این کار را می توان به صورت رقابتی نیز انجام داد و از این طریق نوبت گیری و کنترل خود تقویت می شود.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمایید

Call Now Button