بازی نزدیکم یا دور

نزدیکم یا دور
فهرست مطالب

نزدیکم یا دور
آنچه شما نیاز دارید : خودکار و چند وسیله دیگر
دستورالعمل بازی:
در بازی نزدیکم یا دور هدف تشخیص قوی یا ضعیف بودن صدا و افزایش دقت شنیداری است. از کودک بخواهید تا خوب به وسایل داخل اتاق نگاه کند.کودک را از اتاق خارج کرده و جای یک وسیله را مثال گلدان،موبایل و … را عوض کنید، کودک را صدا کرده و برای او توضیح دهید که جای یک وسیله در اتاق عوض شده و او باید آن را پیدا کند.
سپس با یک خودکار روی میز ضربه بزنید اگر به آن وسیله نزدیک شد بلندتر و اگر از آن دور شد صدا آرام تر شود.دقت کنید که تنظیم صدا توسط شما کمک زیادی به تشخیص بهینه کودک می کند.ابتدا ضربات بسیار آرامی بر روی طبل بزنید تا بتوانید کم کم صدا را تا باالترین حد ممکن برسانید.بسته به گبه گروه سنی بچه ها جای اشیا را انتخاب کنید تا بازی نه خیلی سخت و نه خیلی راحت باشد.اگر اتاق خیلی شلوغه یا فضا برای کودک نا آشناست یک میز انتخاب کنید و روی میز تعدادی وسیله قرار دهید و سپس یک وسیله را بردارید و از کودک بخواهید جای اون وسیله را پیدا کند.
.از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمایید.

Call Now Button