اتیسم در کودکان و ارتباط بین بدغذایی

اتیسم در کودکان و ارتباط بین بدغذایی

ارتباط بین بدغذایی و اتیسم در کودکان چیست؟ رفتارهای غیرعادی کودک حین غذا خوردن ممکن است یکی از علائم اولیه اتیسم در کودکان باشد: دکتر بهاره ایمانی می گوید: گرچه اغلب بچه هایی که بدغذا هستند مشکلی ندارند و از لحاظ پزشکی طبیعی هستند ولی بعضی از رفتارهای غیرعادی هنگام...
Call Now Button