بازی سایه ها

بازی سایه ها
فهرست مطالب

دستور العمل بازی بازی سایه ها:
روی سایۀ من نیا. گفتن چنین عبارتی به یک کودک، برایش خیلی هیجانانگیز است و بازی را مهیج میکند. هر وقت او خواست روی سایۀ شما بیاید مانعش شوید. به نوبت این کار را انجام دهید و اجازه
بدهید که او نیز به شما همین را بگوید. میتوانی مثل شکلی که من درست کردهام، یک سایه بسازی؟
یک وضعیت به خود بگیرید، مثالً بازوها را صاف کنید. و از او بخواهید که درست مثل شکل شما را بسازد.
تا آنجا که میتوانید در وضعیتهای مختلفی قرار بگیرید و سایه های متنوعی بسازید.

از پیج دکتر بهاره ایمانی دیدن فرمائید.

dr.baharehimani

برای دیدن پست های بیشتر وبلاگ کلیک کنید.

Call Now Button