3 کتاب رایگان برای پیشگیری از حوادث در کودکان

در گذشته، آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس، اقبال، قضا و قدر نقش پررنگی قائل بودند!

در حالی که امروز میدانیم، همه آسیب ها قابل پیشگیری هستند.

مراقبت از کسانی که دوستشان داریم

ویژه والدین

من قهرمان ایمنی هستم

ویژه کودکان

بچه های کوچک، آسیب های بزرگ

ویژه مربیان

Call Now Button